diaforos

Just another WordPress site

Πανεπιστήμιον Κατακόμβη τοῦ Πνεύματος τιποτένιοι ἀνθρωπάκιδες κάμνοντες τὶς δουλίτσες των, μισθοτρωκτικοί … δηλητηριάζοντες τὴν Νεότητα …


Μόλις σήμερα αντελήφθη ότι δεν υπάρχει τρόπος τα προσκυνημένα ζώα να σηκώσουν ανάστημα. 
Ήταν ευτύχημα ότι η filonoi ανέβασε το κείμενο του Κώστα Αλεξίου που αφορούσε το συμπέρασμα του σε σχέση με το “Νέον Πνεύμα” (1906) του Περικλή Γιαννόπουλου.

Ομολογώ ότι δεν γνώριζα ούτε το συγκεκριμένο έργο αλλά ούτε και την ύπαρξη του Περικλή Γιαννόπουλου. Διότι αν το γνώριζα δεν θα ανάλωνα όσο χρόνο έχω αφιερώσει σε print screens – ΦΕΚ – καταστάσεις – πίνακες κλπ που αποδεικνύουν με μαθηματικό τρόπο πέραν της προσωπικής κρίσης του κάθε δικαστάκου το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα που όλοι συγκαλύπτουν πουλώντας του παραμύθια για κουρέματα – ανάπτυξη και πράσινα άλογα.

Στοιχεία εύκολα κατανοητά από οποιονδήποτε μη Ραγιά που θα ΗΘΕΛΕ και θα αποφάσιζε να προστατέψει το μέλλον των παιδιών του.

Επίσης με βοήθησε να καταλάβω ότι ο τρόπος γραφής μου ήταν πολύ light εν αντιθέσει με όσα κάποιοι Ραγιαδόμισθοι Ραγιαδοσυνταξιούχοι, που φορτώνουν τα βάρη τους στα παιδιά τους, μου καταλογίζουν τον τελευταίο καιρό.
Θα το καταλάβετε όσοι αφιερώσετε τον χρόνο να διαβάσετε, εκτός το απόσπασμα που σας παραθέτω, όλο το έργο στο link που έχω παραθέσει ανωτέρω.

 ……………………………………………………………………………..

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1871-1910)

Νέον Πνεῦμα

Τμήμα 11

Πεθαίνετε, διότι ἐσκοτώσατε τό: ΠΝΕΥΜΑ.

Ἐνόσω δὲν Ἀναστηθῇ καὶ Ἀναστηλωθῇ τὸ ΠΝΕΥΜΑ, ἀδύνατον νὰ ἀρχίσῃ ἡ ὑπάρχουσα: ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΛΑΣ.

Ἀλλὰ τὸ ἀπελπιστικὸν δὲν εἶναι ἡ ἀζωγράφιστος καὶ ἀκατονόμαστος αὐτὴ κατάστασις. Τὸ ἀπελπιστικὸν εἶναι· ἡ κατάστασις τοῦ Ἑλλαδικοῦ Πνεύματος. 

Οὐδέποτε τὸ Ἑλληνικὸν δαιμόνιον κατήντησεν εἰς τοιαύτην ἀποχαύνωσιν, εἰς τοιοῦτον ἀφανισμόν. 

Τὸ Ἑλλαδικὸν Πνεῦμα ἀπεκρυσταλλώθη, εἰς ἕνα ἀνυπόφορον Βλακόπνευμα. 

Βλὰξ τέλειος, σὰν πρέσβυς καὶ σὰν ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Ἕνα Εἴδωλον διπρόσωπον, σὰν τοὺς Ἐρμᾶς τῶν παλαιῶν μας δρόμων. – Μιστριώτης Ψυχάρης, μὲ τὴν μίαν ὄψιν, ἀπολίθωμα Βλακοδιδασκαλικοῦ Μπαμπούλα, μὲ τὴν ἄλλην, ἀποκρυστάλλωμα μειδιάματος Αὐταρέσκου Βλακοκατεργάρη. 

Τὸ καταχρεωκοπημένον Ἑλλαδικὸν Βλακόπνευμα, τὸ ναυαγῆσαν καθ᾿ ὅλας του ἀνεξαιρέτως τὰς ἀενάους ἐπιχειρήσεις, ἀπεκοκκαλώθη: Θρησκευτικὸς κοιλοτυμπανισμός. Πολιτικὸς Κραβαριτισμός, Διπλωματικὸς Ἀποστραβωμός. 

Ἐπιστημονικὸς Κομπογιανιτισμὸς καὶ ἀναιδέστατος διαφημισμός. Στρατιωτικὸς Περικλετισμός. Ναυτικὸς Φασουλισμός. Κοινωνικὸς Σαπισμός, Ἐμπορικὸς Σαραφισμός. Ἰδεολογικὸς Τσουμπεδισμός, Φιλολογικὸς Φουστανελισμὸς καὶ Καλλιτεχνικὸς πανελλαδικὸς γκαρικτικότατος Γαϊδουρισμός.

Ὅλα τὰ μεγάλα Ἐργαστήρια Ἑλλάδος ἀναδημιουργημένης ὅλα τὰ μαρμαροβογγοῦντα Μέγαρα, κλειστά, βουβά, μὲ χνότα Πυραμίδων. 

Περιπατῆτε σιγά, ὦ εἰσερχόμενοι, ὁμιλεῖτε σιγά, ἀποκαλυφθεῖτε, ἐδῶ ζοῦν: οἱ Τωρινοὶ Πεθαμένοι

Αὐτὴ ἡ Βουλὴ τῶν ὑλακτούντων σκύλων, δι᾿ ὅλα τὰ ἀτομικὰ καὶ μισοατομικὰ τοπικὰ συμφέροντα. 

Βουβὴ εἰς πάντα τὰ ἀνωτέρω ζητήματα, καὶ μόλις ἐκφέρῃ τις φωνὴν δι᾿ ὑψηλόν τι Ἑλλαδικὸν ἢ Πανελλήνιον ζήτημα, σηκώνονται οἱ Ὑπουργοὶ καὶ ἐν μέσῳ τῆς νεκρικῆς σιγῆς τῶν Κουτσούρων, σὰν νὰ εἶχαν ἐνώπιόν των ψόφιον Πατριάρχην, μόλις κατορθώνοντες νὰ συγκρατήσουν τὰ γέλοια, ἐπαναλαμβάνουν μὲ σοβαρότητα χιλίων τόννων, ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ σιγὴ διὰ νὰ μὴ λιποθυμήσουν τὰ Ἐθνικὰ Συμφέροντα! ἀποροῦντες καὶ οἱ ἴδιοι διὰ τὸν αἰωνίως ἐπιτυγχάνοντα αὐτὸν Ἐμπαιγμόν, ὁ ὁποῖος θὰ ἐθύμωνε καὶ Μπούφους

Καὶ ὅταν τις τῶν Ἀσπίλων, τῶν καταδικασμένων εἰς Ἀχρηστίαν ἰσόβιον, θίξῃ ζήτημά τι ὑψηλόν, ὅπως ὅταν ὁ Ἕνας ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ ὁμιλῇ, κάμνουν ὅτι δὲν ἀκούουν, καὶ ὅταν ὁ Ἕνας ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ θίγῃ ζήτημα καίριον Πολιτικῆς Ἠθικῆς, ζητῶν διὰ νόμου νὰ ἐμποδισθῇ, οἱ Κορυφαῖοι Πολιτικοὶ νὰ εἶναι συγχρόνως καὶ μισθωτοὶ δικηγόροι Ἑταιρειῶν καὶ Τραπεζῶν, τότε ὁ συρφετὸς καγχάζει

………………………………………………….
Σημ. Παρέμβαση Ιεροσυλία στο κείμενο του Περικλή Γιαννόπουλου αλλά χρειάζεται.
Ο Δραγούμης Δολοφονήθηκε το 1920.

Το 1920 ψηφίστηκε ο νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και συστάθηκε η ανώνυμος εταιρεία “Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.”
Το 1920 έληξε το εκδοτικό προνόμιο της Ιονικής Τράπεζας και έτσι η δήθεν “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας απέκτησε το αποκλειστικό εκδοτικό προνόμιο για το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.
Το 1920 έχει και άλλα πολλά σημαντικά γεγονότα (Μικρασιατική εκστρατεία – Κ.Ι.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.) που …..  

………………………………………………….

Τὸ Πολυτεχνεῖον, τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ ἔχει τάγματα ὁλόκληρα καλλιτεχνούντων, νὰ ἀντηχῇ, ἀπὸ τὸν ἔντονον ἀλαλαγμὸν Νεότητος δημιουργούσης Νέον Καλλιτεχνικὸν Κόσμον, ΤΑΦΟΣ τῶν Ἑλλ. Τεχνῶν Ὅλων! 

Οὔτε Ἑλληνικὴ Γλυπτική, οὔτε κἂν Ἑλληνικὴ Ἀρχιτεκτονική!!! Τὸ ᾨδεῖον, Μισελληνικώτατος ΤΑΦΟΣ τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς. 

Αὐτὸ τὸ Πανεπιστήμιον τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀληθινὸν Ἡφαίστειον Ἀνθρώπων, Ἀναστημάτων, Χαρακτήρων, Ἀνθρωποπλαστῶν καὶ Ἰδεοπλαστῶν, Φωτεινῶν Ἰδεολόγων καὶ Ἀνδρείων Σημαιοφόρων τῆς Νεότητος, Κατακόμβη τοῦ Πνεύματος, ἐντὸς δὲ τοῦ βαθυτάτου σκότους καὶ τῆς νεκροτάτης σιγῆς, τιποτένιοι ἀνθρωπάκιδες κάμνοντες τὶς δουλίτσες των, μισθοτρωκτικοί, βιβλιοκαπηλικοί, δοῦλοι οἰκτρότατοι τοῦ Βουλευτοῦ, γυαλισταὶ τῶν παπουτσιῶν τοῦ Κόμματος, τρέχοντες διαρκῶς λαχανιασμένοι, διὰ τὰ συμφέροντα τοῦ κόμματος ποὺ τοὺς ἔπλασε, τοὺς ἐνοίκιασε, τοὺς διατηρεῖ, Ἄκαρδοι, Ἄλαλοι, Ἄμυαλοι, δηλητηριάζοντες, ἀφιονίζοντες καὶ σαβανόνοντες τὴν Νεότητα, Πανεπιστήμιον ἀντὶ Ἀναστητηρίου ΤΑΦΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ, ἐκβράζον μίαν ἐλεεινοτάτην Νέαν Ἀνθρωπότητα, σακάτισαν, λωβιασμένην, Ἄχρηστον, ἀποσαπίζουσαν τὸ κάθε τι.

Τὸ Ἐπιστημονικὸν Πνεῦμα, μεταβληθὲν εἰς Μπακαλικὸν Πνεῦμα πρὸς πενταρολογίαν, οὔτε πρωτότυπος Ἐπιστημονικὴ Ἐργασία, οὔτε κανενὸς εἴδους ἐργασία πρωτότυπος. 

Ἕνας πανελλαδικὸς διωγμὸς κάθε Ἀξίας. 

Ἕνας Μισονεϊσμὸς τῶν Γέρων

Ἕνα Θανατικὸν κάθε Ἀνθρώπου καὶ μία ἀπελπιστικὴ ἐπιδημία μακροβιότητος κάθε Μηδενικοῦ. Κάθε Γύζης πεθαίνων κάθε Μιστριώτης κορακιάζων. 

Ἕνας σεβασμὸς κάθε ἀρρώστιας, κάθε ξεμωραμένου Γεροντάματος, κάθε νερουλιασμένου μισθοφάγου

Δάσκαλοι κουκουβαγιάζοντες, Πατριῶται ἱερεμιάζοντες μὲ πεσμένα βρακιὰ καὶ κλαίοντες σβέρκους

Ζωγράφοι Μπογιατζῆδες. Γλύπται Μαρμαράδες. Ἀρχιτέκτονες Κτίσται. 

Ἰδεολόγοι ἀεροκοπανίζοντες τὰ αἰώνια προγονικὰ συννεφολογήματα, Ἐθνορήτορες πάσχοντες ἀπὸ τὴν ἀνίατον Ἑλλαδικὴν Πατριδουρίαν, φιλόλογοι βατραχιάζοντες, λογοκοποῦντες, φρασεοποιοῦντες, λεξοποιοῦντες, πάσχοντες ἀπὸ τὴν Γλωσσόλισσαν, Ποιηταὶ Γκιονίζοντες. 

Μία πνευματικὴ ξεραΐλα μὲ καλογηρισμὸν ἀκριδοφάγου, μία τελματικὴ ἀκινησία Ἀχερουσίας λίμνης, ὅλα τὰ μυαλὰ σάπια, ὅλα τὰ κεφάλια τυλιγμένα μὲ καταπράσινη μοῦχλα

Ὅλα τὰ Πανελλήνια καὶ τὰ Ἑλλαδικὰ Ἰδανικά, μετὰ ἑνὸς αἰῶνος δρόμον, μεταμορφωνόμενα καὶ μεταποιούμενα καὶ φανερονόμενα ὡς… Γλωσσολογία!!! 

Καὶ ὅταν ὑπάρξῃ κίνησις, ἀνατίναγμα πρὸς τὶ γίνεται διὰ Γλωσσολογίας, διὰ Ψυχάριδες… 

Οἱ νέοι ἀφημένοι εἰς τὸν Παρισινόν… ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΝ, καὶ ὁ Ψυχάρης πετῶν τὰ γλωσσικά του βιτριόλια εἰς τὰ μάτια κάθε νέου ποὺ τὰ ἀνοίγει εἰς τὴν ζωήν, κουμπουριάζων μὲ τὴν βλακοβαγαποντιάν του κάθε Νέον, βροντῶν τὴν κουμποῦρα του εἰς τὰ ἀνοίγοντα χείλη κάθε Νέου, τοῦ ὁποίου τὰ μυαλά, φυσικά, πετιοῦνται εἰς τὸν ἀέρα.

Δηλαδή, μετὰ ἑνὸς αἰῶνος ἐλευθέραν ζωήν, κίνησιν, ἐνέργειαν, σκέψιν, μὲ τόσα κτίρια, ὀργανισμούς, θουριασμοὺς καὶ φωναγμούς, μετὰ τόσους βροντοφώνους Πολιτισμούς, Προόδους, Ἐξελιγμούς, Νεωτερισμοὺς ὅλα ἀναιδέστατα, ἐμπαικτικότατα ψεύματα, τῶν ἀφηνιασμένων ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΛΙΤΩΝ -ὅλα καθρεπτιζόμενα θαυμάσια, εἰς τὸν θαυμάσιον ΤΥΠΟΝ, ἡ ἄφιξις εἰς τὴν ἐσχάτην βαθμίδα τοῦ ἐξευτελισμοῦ τοῦ Πνεύματος, ὅπου ἡ ρητορεύουσα ἐπὶ ἕναν Αἰῶνα Χυδαιοτάτη Ἑλλάς, οὔτε ψευδορήτορας πλέον δὲν κατορθώνει νὰ παραγάγῃ, ὅπου δὲν ὑπάρχουν οὔτε 5 ἄνθρωποι δυνάμενοι νὰ τὴν ἀντιπροσωπεύσουν διὰ τοῦ λόγου, ὅπου ὅλη ἡ Ἑλλὰς κρέμεται εἰς τὸ στόμα τοῦ Ἑνὸς Δασκαλομελιρρύτου Λάμπρου, τοῦ νινιρίζοντος καὶ σισιρίζοντος, Σφυρηκτοῦ τῶν Περασμένων Μεγαλείων

Δηλαδή, ὁ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ καταντήσας: ΣΑΠΙΟΝ ΚΑΡΠΟΥΖΙ γεμάτον ξυνόνερα.

Οὐδέποτε ἦτο δυνατὸν νὰ φαντασθῇ κανείς, ὅτι τὸ Πνεῦμα ἐν Ἑλλάδι ἔστω καὶ ὑπὸ τὰς χειρίστας τῶν συνθηκῶν, ἦτο δυνατὸν νὰ καταπέσῃ χαμηλότερον. 

Ὁ Κουτοπόνηρος Ραγιᾶς, ὁ ἔπειτα Ἐξυπνόκουτος Ἐλεύθερος, κατήντησε πλέον Ἐξυπνό-βλακας, φαινόμενος ἔξυπνος, διὰ τὰ στενότατα ἀτομικὰ καὶ ἁρπακτικά του συμφέροντα, ἀλλὰ μὴ ὤν, διότι δι᾿ ὅλων αὐτῶν ποὺ ζητεῖ καὶ τὰ ὁποῖα κάμνει, βγάζει τὰ ἴδια του τὰ μάτια, ἀδυνατῶν νὰ ἐννοήσῃ ὅτι διὰ τῶν ἐναντίων καὶ ἐκτός τῆς ὅλης πέριξ του ζωῆς ἡ ὁποία θὰ ἦτο ἀνθρωπινὴ καὶ τῆς ἰδικῆς του καὶ αὐτὰ τὰ ἀτομικά του συμφέροντα, θὰ ἦσαν ἀπείρως εὐρύτερα εὐκολότερα· φαινόμενος ἔξυπνος, εἰς αὐτὰς ἀκόμη τὰς πρακτικότητας τὰς ὁποίας ὑμνολογεῖ νυχθημερόν, ἀλλὰ μὴ ὤν, ὢν μυαλὸ ὀπισθοδρομικόν, σταματημένον, σαραφικόν, μπακαλικόν, στενότατα πενταρολογικόν, μένον κεραυνόπληκτον πρὸ τοῦ σφρίγους, τῆς ζωῆς, τῆς κινήσεως ἑνὸς φυσικοῦ καὶ ἁπλοῦ φαινομένου, οἷον ἑνὸς Τρελλοσπιτᾶ Πεσμαζόγλου, χάσκων καὶ κοροϊδεύων, ὅταν ἕνας τοιοῦτος ἀληθῶς ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ, δημιουργεῖ τι ἔχων ὑπ᾿ ὄψιν του, ὄχι τὸ ΧΘΕΣ τὸ πεθαμένον, ἀλλὰ τὸ ΑΥΡΙΟΝ

Διότι φαίνεται Ἔξυπνος διὰ τὰ ἴδια. 

Ἀλλὰ δὲν εἶναι οὔτε εἰς αὐτά, ἀλλὰ ὅπως τὸν κατήντησαν, εἶναι τέλειος Βλάξ. 

Βλὰξ κατὰ πλάτος. Βλὰξ καθ᾿ ὕψος. ΒΛΑΞ καθ᾿ ὅλας του τὰς ἀκτινοβολίας.

 ……………………………………………………………………………..
Συνεχίστε ακόμα και τώρα να πληρώνετε τους φόρους σας για να αμείβονται αυτοί που νομοθετούν αυτά τα εκτρώματα, 

οι βολευτές δικηγόροι που κάνουν ξανά και ξανά τις ίδιες εξεταστικές και που θαααααααα κάνουν τις προσφυγές όταν έχουν γεράσει τα παιδιά σας, 

οι φελοί δικαστικοί που βγάζουν κορώνες αλλά κατά τα άλλα εφαρμόζουν τους αντιΣυνταγματικούς νόμους και παραδίδουν την περιουσία των Μπεεεεεεεεε στις Τράπεζες 
που προσοχή μην κλείσουν και δεν πληρωθούν οι μισθοί από τα κλεμμένα των πιο Μπεεεεεεεεεεε.

Όχι βέβαια δεν φταίνε αυτοί πρωτίστως φταίτε οι ίδιοι που είσαστε Ραγιάδες και φροντίσατε να δημιουργήσετε με τη βοήθεια των μισθοτρωκτικών δασκαλάκων νέους Ραγιάδες για να ανακυκλώνεται το Καφενείον η Ελλάς.

Ασφαλώς μετά από Ροίδη και Γιαννόπουλο δεν υπάρχει ο λόγος συνέχισης του blog.

Κανένα face τουλάχιστον έως ότου εμπεδώσετε τα πεπραγμένα της πενταετίας 2010 – 2015 ώστε να αντιληφθείτε Ααααααααααν μπορείτε ότι η παύση των μειώσεων και τα κουρέματα είναι για τους Βλὰξ κατὰ πλάτος. Βλὰξ καθ᾿ ὕψος. ΒΛΑΞ καθ᾿ ὅλας του τὰς ἀκτινοβολίας.

Διότι έτσι σας βλέπει η Κωνσταντοπούλου και ο Κασιδιάρης που φωνασκούν αντί να έχουν καταθέσει δικόγραφα ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ έδώ και πέντε χρόνια για τη ζημία που υπέστη η ΕΛΛΑΔΑ και οι Πολίτες της.

Εις το επανιδείν.

Γιώργος Σαρρής
ΑΔΤ Ν-067257