diaforos

Just another WordPress site

Η “Φιλοσοφία” της “Ψυχολογίας” των παπατζόπαιδων και η “Ανάσταση” απέναντι στον Λόγο

“Μεγάλο δημιούργημα” η φιλοσοφία που ανέπτυξαν οι Αρχαίοι Έλληνες. Με τη φιλοσοφία μπορείς να έχεις εκατοντάδες διαφορετικές “ορθές” απόψεις… Τι και αν στο Ματθ 5.37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν … Ποιος ασχολείται τώρα με τον Λόγο … Εδώ και τα “πιστά” Χριστιανά όπως η Μαντουβάλου δήλωσε σε εκπομπή … και τι σημασία έχει που είναι αποτυπωμένο στο Λόγο (Ματθ 23.9) … καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν, ὁ  ἐν τοῖς οὐρανοῖς.προφανώς στην “φιλοσοφική επιστήμη” η λέξη “εἷς” να έχει πολλαπλές ερμηνείες … για αυτό και τα εκατομμύρια των ΧριστιανοΕλληναράδων έχουν και από μία διαφορετική “ορθή” άποψη για το ίδιο ζήτημα … όταν ασφαλώς δεν παίζουν φράγκα και ιεραρχίες… ποια πρωτόγονη Ιουδαική Βαβέλ και πράσινα άλογα… διαχρονικό ελλαντιστάν.

Πάμε όμως και στην αφορμή της ανάρτησης … Φιλοσοφία της Ψυχολογίας στο διαδίκτυο … 

Γράφουν λοιπόν τα παπατζοπαίδια ότι …  η Ψυχολογία που είναι μια ελληνική λέξη που αποτελείται από το PSY (ψιξί / ψυχή) και το LOGOS (λέξη) …

Θα αφήσω ασχολίαστες τις “ορθές” απόψεις της ανάρτησης (την οποία παραθέτω στο τέλος) με εξαίρεση αυτή που “βασίζεται” στις φιλοσοφικές απόψεις των πρεσβύτερων “Αγίων Πατέρων”, και αφορά τη “διδασκαλία” ότι …η Καρδιά και το Νους είναι το ένα και το αυτό πράγμα … η οποία προέρχεται από την “ερμηνεία” που οι “Πατέρες” δίνουν στο Ματθ. 5:8 … “Ευλογημένοι είναι οι καθαροί στην καρδιά, γιατί θα δουν τον Θεό”, … υπό την κατά τους “Πατέρες” προυπόθεση ότι αυτοί που θα δουν το Θεό θα έχουν θεραπεύσει τη καρδία τους με τη βοήθεια και της ψυχολογίας.

Επειδή σήμερα είμαι στις καλές μου δεν θα κάνω πλακίτσα στα πολλά μπεεεεεεεέ που σε συζητήσεις μας έχουν ισχυριστεί ότι έχουν “προσωπικές συνομιλίες” με τον ίδιο τον Χριστό… όπως και η κοπελιά από το Αιγάλεω… η οποία είναι μακράν … αφού μέχρι που  έφτασε να παρουσιάσει και βιβλίο συνομιλιών … αλλά απλά θα παραθέσω αυτά που είναι αποτυπωμένα στον Λόγο …

Ματθ 12.34 – 12.35
γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.

Ματθ 19.4 
 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν,  ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

Ματθ 19.12 
 εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω. καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Ματθ 19.16 – 19.22
Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς…

ἔφη αὐτῷ ὁ ῾Ιησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.


Ιωαν 3.1 – 3.5
  Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν ᾿Ιουδαίων (δηλ πρεσβύτερος)… λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος· πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.


Ματθ. 8.22 …ακολούθει μοι, και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς.
Ματθ 22.32 … οὐκ ἔστιν  ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων.


Σε απλή αριθμητική …

Η Σάρκα είναι επιθυμητή κατάσταση από τον Λόγο αφού δεν προβλέπεται τρίτη κατάσταση από τον Λόγο… Γονείς – Γυνή … και Τέλος.

Το στόμα λαλεί εκ της καρδίας … και όταν έχεις φύγει από τους γονείς και δεν έχεις πάει στη γυνή τότε ξεκάθαρα μιλάμε για διαδρομή εκτός του Λόγου … ήτοι για έχιδνες – (κουτο)πόνηρους ανθρώπους που σιτίζονται πουλώντας “φιλοσοφίες” περί ανάστασης νεκρών.

Ανάσταση νεκρών νεκρών όμως δεν υφίσταται (Ματθ 22.32)… εκτός και αν έχετε δει κανέναν νεκρό νεκρό που αναστήθηκε και μετά έθαβε νεκρούς (Ματθ. 8.22)… αυτό που είναι εφικτό να συμβεί … και αυτό υπό ηλικιακές προυποθέσεις … είναι η “επιστροφή” στη ζωή.

Η Ψυχολογία είναι άλλο ένα παρακλάδι της “Φιλοσοφίας” προκειμένου οι αυτοευνουχισμένοι νεκροί πρεσβύτεροι να αρρωσταίνουν και τους Υγιείς νέους.

Τι να κλάσουν τα εμβόλια μπροστά στο …..
Παύλ. Τιμ. Α’ 5.11-5.12 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· όταν γάρ καταστρηνιάσωσι τού Χριστού, γαμείν θέλουσιν, έχουσαι κρίμα, ότι τήν πρώτην πίστιν ηθέτησαν..


Ενοχές … βασικό εργαλείο … αν η ψυχολογία μπορούσε να θεραπεύσει τότε οι αυτοευνουχισμένοι έφηβοι λάτρεις του βολέματος θα είχαν θεραπευθεί προτού γίνουν κατασκρηνιασμένοι πρεσβύτεροι και δεν θα έγραφαν μαλακίες όπως ο Παύλος προκειμένου να αρρωστήσουν τους Υγιείς Νέους που αντιλαμβάνονται λόγω της καθαρής ακόμη καρδίας τους τη δύναμη της σάρκας … την οποία ξεκάθαρα διατυπώνει ο Λόγος (Ματθ 19.4).Υ.Γ.
Αυτό που ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο είναι … η διάδοχη κατάσταση των πλανημένων … 

κατά Ματθ 22.29 πλανάσθε μη ειδότες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού… ζαβοπατέρων που σαφώς πέρασαν και δεν κατάλαβαν … και επειδή πήδηξαν τη ζωούλα τους προσπαθούν πριν ψοφήσουν να πηδήξουν και τη ζωούλα των υπολοίπων… ή κατ’ Ματθ. 23.14… υμείς γαρ ουκ εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθείν …

αφού οι υπόλοιποι έχουν γίνει πιο ζαβοί και από τους ζαβοπατέρες.